Мрежа

Хороскоп за 15 септември, от Везни до Риби

Вижте какво вещаят звездите според хороскопа, публикуван в struma.bg/

1 12 199

ВЕЗНИ

Ще раз­бе­ре­те, че в служ­ба­та съ­що мо­же да бъ­де за­бав­но. Всич­ко за­ви­си са­мо от то­ва от кой ъгъл ще пог­лед­не­те не­ща­та. Ко­ле­ги­те ви ще бъ­дат в чу­дес­но нас­трое­ние и с го­тов­ност ще ви сът­руд­ни­чат. За ве­чер­та си уре­де­те сре­ща с чо­ве­ка, на ко­го­то дър­жи­те. Ще ви бъ­де мно­го прия­тно. Пред­стоят ви прия­тни емо­ции сред прия­те­ли.

СКОРПИОН

Денят е бла­гоп­рия­тен за лич­ни­те ви връз­ки. Има­те нас­трое­ние да се зае­ме­те с фи­нан­со­ви­те си проб­ле­ми. Проб­ле­ми­те ви за деня са свър­за­ни с де­ца­та или бли­зък родс­тве­ник. Ще нау­чи­те но­ви­на, коя­то ще ви из­ва­ди от рав­но­ве­сие. Пре­ди да се раз­гне­ви­те, из­слу­шай­те вни­ма­тел­но и дру­га­та по­зи­ция.

СТРЕЛЕЦ

Вие сте в доб­ро и оп­ти­мис­тич­но нас­трое­ние. Не се ко­ле­бай­те – днес е бла­гоп­рия­тен ден за пъ­ту­ва­не, не­за­ви­си­мо да­ли наб­ли­зо, или на гол­ямо раз­стоя­ние. Ще ви вър­нат па­ри, кои­то сте да­ли на­заем. Къс­ме­тът ви ра­бо­ти в служ­ба­та, къ­де­то ва­ши ко­ле­ги ще ви да­дат це­нен съ­вет за пред­стоя­ща дей­ност. Съобразете действията си с наложените норми.

КОЗИРОГ

Нео­чак­ва­ни при­хо­ди ще ви за­рад­ват точ­но нав­ре­ме. Въз­мож­но е да спе­че­ли­те па­рич­на наг­ра­да или да по­лу­чи­те пре­мия за из­вън­ре­ден труд. Не пра­ве­те из­лиш­ни ком­про­ми­си. Дай­те ясно да се раз­бе­ре, че не въз­на­мер­ява­те да от­стъ­пи­те от по­зи­ции­те си. Дип­ло­ма­ция­та е ва­ше­то оръ­жие. Поемате повече отговорности, отколкото изискват задълженията ви.

ВОДОЛЕЙ

До­вол­ни сте от ра­бо­та­та си и сте в от­лич­но нас­трое­ние. Парт­ньо­рът ви е по-сго­вор­чив и сър­де­чен от оби­кно­ве­но. Ще ви спо­ри и де­ло­ва­та ра­бо­та. Съоб­раз­явай­те се все пак и с чуж­до­то мне­ние. Прие­май­те спо­кой­но все­ки един проб­лем в служ­ба­та, ако се сблъс­ка­те с та­къв. Днес ви очаква ста­би­ли­тет във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

РИБИ

Чет­вър­тък ще бъ­де чу­де­сен ден за Ри­би­те. Да­леч от чуж­до влия­ние, ще ус­пее­те да раз­ре­ши­те сър­де­чен проб­лем, и то та­ка, че ни­кой да не бъ­де на­ра­нен. Ве­чер­та пре­ка­рай­те с лю­би­мия чо­век. Не­го­ва­та жиз­не­ност и оп­ти­миз­мът му ще се пре­не­сат и вър­ху вас. Ще осъ­щес­тви­те пе­че­лив­ша сдел­ка, която ще стабилизира финансите ви.

Хороскоп за първите 6 зодии може да видите тук.

 

1 Comment
  1. […] Хороскоп за останалите 6 зодии може да видите тук. […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 46 − 41 =