Мрежа

Хороскоп за 15 септември, четвъртък – от Овен до Дева

Хороскоп за 15 септември, четвъртък - от Овен до Дева

1 15 088

ОВЕН

По­зи­тив­на­та наг­ла­са ще ви по­мог­не да пре­вър­не­те не­дос­та­тъ­ци­те в пре­димс­тва. Раз­глеж­дай­те кон­флик­ти­те от по-ма­щаб­на глед­на точ­ка и изо­бре­та­тел­нос­тта ще ви под­ска­же вярно ре­ше­ние. Въз­мож­нос­ти­те да раз­ши­ри­те кръ­га на прия­те­ли си са поч­ти неог­ра­ни­че­ни. Пре­цен­явай­те доб­ре пос­тъп­ки­те си.

ТЕЛЕЦ

Оча­ква ви ден, из­пъл­нен с щас­тие и къс­мет. С осо­бе­на  си­ла то­ва се от­нася за всич­ко, свър­за­но с ра­бо­та­та ви. Ще за­поч­не­те да се от­нас­яте към за­да­чи­те си по-от­го­вор­но и ком­пе­тен­тно. Ще бъ­де­те ве­се­ли и ще проя­ви­те чувс­тво­то си за ху­мор. Юри­сти­те Тел­ци днес ус­пеш­но ще за­вър­шат някои де­ла.

БЛИЗНАЦИ

Денят е под­ходящ за на­ча­ло на дъл­го пъ­те­шес­твие. Ако сте уче­ни­ци или сту­ден­ти, мо­же­те да оча­ква­те от­лич­но пред­став­яне на теж­ки­те из­пи­ти. Близ­ки или род­ни­ни ще ви из­не­на­дат с не­ти­пич­на за тях щед­рост. С вни­ма­ние се от­насяй­те към слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, въз­мо­жен е про­пуск.

РАК

Днес сте ра­дос­тни и ек­спан­зив­ни. Има­те нас­трое­ние да се зае­ме­те с фи­нан­со­ви­те си проб­ле­ми. Мо­же да ви уве­ли­чат зап­ла­та­та, а то­ва оз­на­ча­ва, че ще ви бъ­де по-лес­но в раз­пре­дел­яне­то на се­мей­ния бю­джет. Къс­ме­тът ви ра­бо­ти и в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, ще реа­ли­зи­ра­те важ­на сдел­ка.

ЛЪВ

Чувс­тва­те се сво­бод­но и ком­фор­тно с парт­ньо­ра си. Мно­го под­ходящ ден да по­тър­си­те но­ви за­бав­ле­ния на от­кри­то. Ед­на юри­ди­чес­ка бър­ко­тия ще бъ­де раз­ре­ше­на спра­вед­ли­во, та­ка че ни­кой няма да по­не­се за­гу­би. В чет­вър­тък ще има­те по­вод за праз­ну­ва­не и сре­ща с дъл­го­го­диш­ни прия­те­ли.

ДЕВА

Са­моу­ве­ре­нос­тта, уме­ния­та и вро­де­ни­те спо­соб­нос­ти на Де­ви­те ще нап­равят доб­ро впе­чат­ле­ние на по­тен­циа­лен нов ра­бо­то­да­тел. Денят ще бъ­де из­клю­чи­тел­но пло­дот­во­рен. Ако сте ре­ши­ли да по­тър­си­те но­ва ра­бо­та, прие­ме­те про­фе­сио­на­лен съ­вет и то­га­ва взе­ме­те око­нча­тел­но ре­ше­ние.

Хороскоп за останалите 6 зодии може да видите тук.

 

1 Comment
  1. […] Хороскоп за първите 6 зодии може да видите тук. […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 51 + = 61