Мрежа

Лиляна Павлова: ЕИБ вече има 85 проекта в България за 5,36 милиарда евро

0 536

Ще продължим да се фокусираме върху това, което можем най-добре –

намаляване на неравенството и поддържане на инфраструктурата

и конкуренто способността, казва вицепрезидентът на

Европейската инвестиционна банка

Още акценти:

Ангажираността на Европейския инвестиционен фонд е знак за доверие в

потенциала на българските фирми

Новата ни програма InvestBG Equity ще насърчава сектори, които създават висока добавена стойност

Предлагаме нещо повече от просто финансиране – добавена стойност

чрез консултиране

– Поздравления за новия пост, г-жо Павлова. За първи път България има вицепрезидент на ЕИБ. Ще бъде ли 2020 “нашата” година в банката на Европейския съюз?

– Наистина аз съм първият българин, който е член на Управителния комитет на ЕИБ. Бях номинирана от името на група от девет държави, която представлявам, а именно България, Унгария, Чешката република, Словашката република, Полша, Словения, Хърватия, Малта и Кипър.

Планирам да се запозная и да се включа в екипа, изготвящ стратегията на ЕИБ за всички предизвикателства, пред които банката в момента е изправена – преминаване към “зелена и устойчива банка”, задълбочаване на ангажимента ни към държави извън ЕС, сътрудничество с Европейската комисия по установяването на програмата InvestEU – наследник на Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е изключително успешен в България, а и по много други въпроси.

В същото време за мен, като бивш министър на регионалното развитие на страна от Източна Европа е изключително важно запазването на помощта за инвестиции в сближаването между страните от ЕС, чийто пряк ефект върху живота на европейските граждани е силно осезаем, а приносът им за подобряване на инфраструктурната и икономическата среда – висок.

– Какъв е бюджетът, за който можем да се борим догодина? И вярна ли е тази статистика – ЕИБ е инвестирала 5 милиарда евро у нас от 1995 г. насам?

– ЕИБ работи с България от 1992 г. и до момента е финансирала 85 проекта на стойност 5,36 милиарда евро. В бъдеще ще продължим да се фокусираме върху това, което правим най-добре: намаляване на неравенството и поддържане на инфраструктурата и конкурентоспособността на предприятията. Ще финансираме приоритетни инвестиции в обществената инфраструктура, ускорявайки усвояването на средствата от ЕС.

Готови сме да съдействаме в частност за пътищата – от градските пътища до магистралите, инвестиции в инфраструктура за градско развитие, устойчив транспорт, енергийна ефективност, водоснабдителна и отпадъчна инфраструктура, както и социална икономика. Търсим също начини да продължим дейностите си по ЕФСИ и неговия планиран наследник InvestEU в подкрепа на иновативните инвестиции с корпорациите и малките и средни фирми, както и допълнително да разширим консултантските услуги на ЕИБ в България.

Нямаме “бюджет” за всяка държава, нито предварително зададена рамка. Представените ни проекти се разглеждат индивидуално.

– Най-често се съфинансират приоритетни инфраструктурни проекти и така се помага за реализацията им. Как се решава кои са приоритетни?

– В съответствие с мандатите си във и извън ЕС оперативният план на банката установява годишни приоритети със съответните цели. Нашата стратегия определя три показателя за оценяване на ефективността на отделните операции по финансиране- обоснованост, уместност и участие на ЕИБ. Банката има както специфични критерии по отделните сектори, които тя финансира, така и общи критерии за проверка. Например разглежданите проекти трябва да са в съответствие с политиките на банката особено по отношение на околната среда, социалните стандарти, както и също така с правилата за борбата с измамите при обществените поръчки. Оценяваните проекти трябва да отговарят на нашите стандарти за надлежна проверка и документация, както и да преминат теста за кредитоспособност на получателя.

Но ЕИБ предлага нещо повече от просто финансиране за инфраструктурни проекти. Освен това банката добавя стойност чрез технически консултантски услуги особено по отношение на по-малко развитите региони. Имаме широка гама от продукти: заеми за проекти, заеми чрез посредник, инвестиции в акции и фондове, структурно финансиране и други. Например в България за последните 10 години осигурихме над 1 милиард евро в проекти, свързани с инфраструктурата.

– А какви трябва да са проектът и бизнес планът на една компания, за да се включи в битката за директен инвестиционен заем от ЕИБ?

– Като цяло едно предприятие трябва да има надежден бизнес план в област, която можем да подкрепим, и след това зависи от нас и от тях да уговорим заема. Една от целите ми е да направя ЕИБ по-забележима в България. Бих насърчила предприятията в България да се свързват директно с кредитните ни експерти или чрез офиса ни в София, или чрез седалището в Люксембург.

Смятам, че офисът ни в София наистина ще стане популярен и достъпен за българските предприятия. Трябва да се опитаме да проучим и насърчим бизнес възможностите и да направим така, че инвеститорите да се запознаят и да се възползват от преимуществата, които ЕИБ може да им предложи. Бих искала също клиентите да знаят, че ЕИБ всъщност е банкова група – част от нея е и Европейският инвестиционен фонд, който осигурява различни продукти от ЕИБ, а не просто дългосрочен и финансово изгоден ресурс.

– Отпускате кредитни заеми чрез търговските банки за малкия и средния бизнес, ако не греша. Защо са нужни търговските банки? Те просто посредници ли са, или сте партньори, с които се споделя риск?

– Имаме различни схеми с различните банки – те са посредници, имаме обаче и много схеми за споделяне на риска с банки из целия ЕС. Като цяло бих казала, че имаме нужда от банки посредници, тъй като използваме тяхната огромна мрежа от клиенти. Насочваме фондовете си към МСП чрез нашите банки партньори. Това е добра практика, тъй като нямаме достатъчно наши служители във всяка една страна и затова трябва да се обединим с местните банки, за да обслужим възможно най-много клиенти. Отпускането на заеми на стойност над 60 милиарда евро на година не е възможно без добро сътрудничество между участниците. Това е още една стъпка от страна на ЕС и ЕИБ в посока на популяризиране дейността на банката с оглед достигането ѝ до максимален брой инвеститори.

– Успешно ли работи идеята да се привлича допълнителен, основно частен капитал към осигуреното финансиране?

– Дадени проекти често си осигуряват финансиране с помощта на ЕИБ, която действа като “ключов инвеститор” и сигурен “печат за качество”. Така че дори ако организаторът вече разполага с осигурено частично финансиране, говорим както за частните, така и за обществените сектори, заем от ЕИБ често представлява решаващ фактор за осигуряването на целия финансов пакет.

– InvestBG е пилотен фонд за документални финансови гаранции за около 200 милиона евро. Кога ще заработи, каква е целта му, какви са проектите, които могат да разчитат на него – само на фирми, които търсят пазар извън България ли?

– През март тази година министерството на икономиката и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) приключиха преговорите във връзка със стартирането на нова програма за инвестиции в малки и средни предприятия с привличане на допълнителен рисков капитал от частни дялови фондове, инвестиращи в България.

Програмата е финансирана с рециклиран ресурс от изпълнението на инициативата JEREMIE и със средства от ЕИФ.

Процедурата за набиране на финансови посредници е отворена и е със срок на кандидатстване до декември 2021 г., като всички заинтересовани участници могат да намерят информация на интернет страницата на ЕИФ.

Новата инвестиционна програма InvestBG Equity цели също така да привлече значителен частен и институционален капитал за инвестиции в разширяването и интернационализацията на компании, базирани в България. Инструментът е разработен, за да насърчи инвестиционните сектори, които създават висока добавена стойност и подобряват цялостната конкурентоспособност на българската икономика чрез създаване и развитие на бързорастящи и иновативни малки и средни предприятия посредством подобряване на достъпа им до дялово финансиране.

Министерството на икономиката, чрез холдинговия фонд по JEREMIE, и ЕИФ ще мобилизират съвместен ресурс в размер на до 110 милиона евро за финансиране на инвестиционната програма. Тази програма е поредната важна стъпка в непрекъснатите усилия за по-нататъшно подобряване на инвестиционната среда в България и предоставяне на повече възможности за местните предприятия да се развиват в международен план. Ангажираността на ЕИФ към инструмента е знак за доверие в потенциала на българските фирми и икономиката като цяло.

– Какво носи сътрудничеството с банка като ЕИБ – атрактивни лихви, “знак за качество”, както споменахте, който отваря врати за сътрудничество с други банки, и какво друго…

– Накратко трите основни предимства са: дълъг срок на погасяване – можем да отпуснем заеми за инфраструктурен проект в продължение на десетилетия, заемите с най-дълъг срок са за повече от 30 години; заедно с клиентите обсъждаме условията за погасяване и се опитваме да намерим решение, което най-добре отговаря на профила им. Освен това ние сме изключително надеждна във финансово отношение институция с нестопанска цел, което означава, че прехвърляме предимството си за финансиране под формата на ниски лихви за клиенти от цяла Европа, а и извън нея. Когато клиентите решат да си сътрудничат с ЕИБ, те трябва да бъдат сигурни, че тяхната инвестиция е в съответствие с всички европейски правила и регламенти, в противен случай ние няма да можем да инвестираме в нея.

– Задаващата се рецесия кара ли ЕИБ да разработва нови финансови продукти и да търси нови инструменти, за да помогне на реалните икономики. Ако вече работите по това, какви са те?

– Предприемаме стратегически подход към нашите заеми. Разбира се, ние сме антициклична институция и увеличаваме заемите, когато ни трябват повече. Със сигурност ще се фокусираме върху отпускането на заеми за МСП – гръбнака на икономиката – и всички важни сектори. Има обаче и нов стратегически аспект в нашата функция – групата на ЕИБ засилва амбициите си в областта на климата. Имаме за цел да заделим повече от 1 трилион евро за климатични действия и инвестиции в околната среда през следващото десетилетие чрез финансиране от страна на ЕИБ. В този контекст активно ще търсим възможности за подкрепа както за обществени, така и за частни инвестиции в секторите, занимаващи се с климата и околната среда. Досега това беше просто един от приоритетите на банката , в идните години това ще бъде най-важната приоритетна цел.

Казвайки това, трябва да подчертаем че банката запазва и другата си основна приоритетна линия, която е изначалната причина за създаването ѝ , както и основен двигател в нейната вече 60-годишна история – а именно финансиране за инвестиции по линия на политиката за сближаване, което, надявам се ще остане до размер от 30% от общия ни обем за отпускане на заеми в идните години.

– Погледнете към българската икономика от Люксембург- как изглежда тя на фона на еврозоната? Какво се говори в банковите среди, кога ще отворят вратата си към еврозоната и банковия съюз за нас?

– България предоставя добри условия за бизнес и се справя много добре. Икономиката е нараснала с повече от 3,5% през последните четири години, безработицата в страната трайно се установява на едно от най-ниските за ЕС нива.

Макроикономическата ситуация на държавата е стабилна, фискалната политика е устойчива с дълг от около 22% от БВП – третият най-нисък в ЕС и намалява. България взе политическо решение да започне процедури за влизане в еврозоната, което означава, че финансовият ѝ сектор, и в частност банковата система, ще бъде все по-често подробно разглеждана от ЕЦБ, а това се отразява положително на пазара. Подкрепата, която получава страната ни от ЕС и финансовите институции като ЕИБ допринася за запазването на темпа на растеж на българската икономика.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 35 − 31 =