Лилия Иванова - заместник-министър на икономиката: По изпълнение на програма „Иновации и конкурентоспособност“ сме на едно от първите места в ЕС

https://mreja.bg/jalto/liliya-ivanova-zamestnik-ministar-na-ikonomikata-po-izpalnenie-na-programa-inovacii-i-konkurentosposobnost-sme-na-edno-ot-parvite-mesta-v-es/75553 Mreja.bg
Лилия Иванова - заместник-министър на икономиката: По изпълнение на програма „Иновации и конкурентоспособност“ сме на едно от първите места в ЕС


Подкрепили сме 2500 предприятия, договорени са 78% от бюджета на програмата, изплатени са 1,2 млрд. лв., казва зам.-министърът на икономиката

Лилия Иванова завършва Юридическия факултет в СУ „Св. Климент Охридски“ и практикува като адвокат по гражданско и търговско право. Специализира „Банково право“ в Австрия. От 1998 г. досега заема последователно длъжностите началник-кабинет на министъра на културата, съветник в Министерския съвет, главен секретар в Министерството на земеделието и храните, в Министерството на здравеопазването и в Министерството на младежта и спорта. От август 2018г. е заместник-министър на икономиката. Владее немски, английски и руски.

- Г-жо Иванова, какви са резултатите от работата на Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“? Към кого е насочена програмата?

- Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е един от основните инструменти за подобряване на конкурентоспособността на българския бизнес. Подкрепили сме близо 2500 предприятия от началото на програмата. Договорените средства до момента са около 78% от бюджета на програмата, а изплатените възлизат на 1,2 млрд. лв., или над 45% от бюджета й. Това нарежда ОПИК на едно от първите места сред оперативните програми по тези показатели.

В резултат на изпълнението на заложените индикатори имаме

по-голям износ,

реализиран от малки и средни предприятия, по–голям дял на иновативните предприятия и все повече фирми, които са реализирали мерки за енергийна ефективност. Съгласно извършена оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на ОПИК отчитаме и първите краткосрочни ефекти, като най-значително е отражението върху частните инвестиции - 2,4%.

Анализите на министерството показват, че за последните две години ръстът на приходите на предприятията, подкрепени по ОПИК, е близо 3% повече спрямо средните за страната. Нарастването на инвестициите в дълготрайни материални активи на подкрепените от ОПИК предприятия е над 40%. Това е многократно по-висок процент в сравнение със средния процент на реализираните инвестиции в активи от всички предприятия в национален мащаб за същия период от време, който достига едва 7,4%. Броят на подадените заявки за патент от подкрепените по ОПИК предприятия е почти 50% от средногодишния брой на регистрираните патенти в национален мащаб.

Високият процент на усвояване на средствата както в рамките на предходния програмен период, така и в настоящия поставя оперативната програма на едно от първите места на национално и на европейско ниво. Това е доказателство за добре свършена работа.

- Запознат ли е вече българският бизнес с възможностите на ОПИК и засилва ли се интересът?

- Високата активност, която традиционно отчитаме по процедурите ни за кандидатстване, е най-голямото доказателство за разпознаваемостта на ОПИК. Например по процедурата за „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по която предстои сключване на договори с одобрените кандидати, бяха получени над 1600 проектни предложения. Изхождайки от високия интерес, който предприятията проявяват към програмата, може да направим и извода, че те

не смятат процедурите за тежки

или тромави. Независимо от това Управляващият орган полага постоянни усилия процедурите по кандидатстване, оценка и изпълнение да се оптимизират. Съществена роля в тази посока играят информационните кампании, рубриката за разяснения към всяка отворена за кандидатстване процедура и примерните указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване.

- Какви процедури са отворени в момента?

- По ОПИК има отворена за кандидатстване процедура за „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“. Основната й цел е да се предостави подкрепа за изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип. Реализацията на тази цел ще способства за

ускорено развитие на регионите.

Общият индикативен бюджет по нея е 115 646 638 лв., разпределени поравно сред 6-те района на планиране, с изключение на област София-град.

По процедурата ще бъдат подкрепяни съвместни проекти, инициирани от местни предприятия в сътрудничество с научноизследователски организации. По този начин се надяваме да засилим връзката наука-бизнес и да увеличим иновационния капацитет на местно ниво. Стремежът ни е да се създадат устойчиви функциониращи структури, които да могат да бъдат надграждани и в следващия програмен период 2021-2027 г.

- Какво ново се очаква през следващата година?

- През следващата година се очаква да бъде отворена за кандидатстване процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“, която традиционно се ползва с

огромен интерес

сред предприятията. Бюджетът по нея е 60 млн. евро. В новата процедура целта е предприятията да внедрят вече разработени иновации.

Предвидили сме и процедура, насочена към дигитализацията на малките и средни предприятия с бюджет 30 млн. евро. Чрез предоставянето на специализирани ИКТ услуги се надяваме да допринесем за по-доброто планиране и управление на процесите в подкрепените предприятия, по-висока производствена ефективност, по-оптимизирано използване на ресурсите, по-качествени и съобразени с нуждите на клиентите продукти или услуги.

- Предвиден ли е по-голям ресурс през следващия програмен период, който започва от 2021 г.? Към кого ще е насочен той?

- Визията ни е към края на 2027 г. България да бъде държава с по-конкурентна икономика, с устойчив икономически растеж и съществен дял на инвестициите като дял от БВП вследствие на прилаганата иновационна и зелена политика. Да сме подкрепили и внедрили иновации, които са довели до значителна технологична трансформация на икономиката, до нарастваща ресурсна и енергийна ефективност на предприятията, до масова цифровизация и подобрен иновационен капацитет.

Подкрепата ни следва да структурира по-конкурентоспособен малък и среден бизнес, разгърнато предприемачество и увеличена активност на стартиращите предприятия, повишена специализация на продукти и услуги, които са с високотехнологична интензивност. Искаме България да бъде позиционирана на

по-престижни позиции

в глобалните вериги на стойността и да постигне видим напредък в ключови сектори на икономиката, които са идентифицирани в социалноикономическите анализи като приоритетни за България – транспорт, здравеопазване, образование, индустрия, високи технологии и други.

През на новия програмен период за оперативната програма за иновации и конкурентоспособност е предвиден най-голям бюджет в сравнение с другите оперативни програми - близо 1,63 млрд. евро от ЕС. Към този бюджет ще се добави и съответното национално съфинансиране. Сравнено със средствата, с които разполагахме по ОПИК 2014-2020, увеличението на ресурса от ЕС за периода 2021-2027 е близо един път и половина.

Отново основен получател на средствата от оперативната програма за иновации и конкурентоспособност ще са българските предприятия. Предвидено е подкрепа да получат изявените публични предприятия и устойчивите бизнес структури като регионалните иновационни центрове, клъстери и индустриалните зони.

- От каква друга помощ могат да се възползват малките и средните предприятия у нас?

- Освен с безвъзмездни средства по ОПИК е предвидена подкрепа към предприятията чрез дялови и дългови финансови инструменти. Стартираха два фонда за дялови инвестиции в предприятия на етап ускоряване и начално развитие с общ размер 64,8 млн. лв. публични средства и един фонд за рисков капитал в стартиращи компании в размер на 47,1 млн. лв.

През следващите две години се очаква да започнат дейност активно фондът за растеж, който ще инвестира в компании в по-зрял етап, третият фонд за ускоряване и начално финансиране и

фондът за технологичен трансфер,

който ще е първият подобен в България.

Освен дялови инвестиции по програмата са предвидени и два дългови инструмента - портфейлни гаранции за иновации и енергийна ефективност и микрофинансиране с поделяне на риска с публичен ресурс 29 млн. лв.

- По какъв начин министерството подпомага новостартиращите предприятия?

- По линия на ОПИК чрез различни процедури и грантови схеми бяха създадени и подкрепени 430 стартиращи предприятия с близо 100 млн. лв. Финансовите инструменти също са основен механизъм за подпомагане на новосъздадени предприятия. От споменатите фондове четири обхващат стартиращи предприятия - с общ размер 150 млн. лв. публичен капитал.

Източник: https:www.24chasa.bg


0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.