Мрежа

КЕВР предлага промени в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия

0 215

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ предлага Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия /НИД на НРЦЕЕ/. Това се разбира от публикуваната днес справка в Портала за обществени обсъждания към Министерски съвет.

Вносителите се мотивират за предложените промени, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г. /ЗИД на ЗЕ/ са извършени съществени промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и в Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, част от които налагат подзаконовите актове по прилагането им, в т.ч. и НРЦЕЕ, да се приведат в съответствие със закона.

От КЕВР допълват, че с измененията и допълненията на ЗЕ (обн. ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 г.) се пристъпва към следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия. Задължението на производителите на електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници /ВИ/ и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия /ВЕКП/ да продават цялото произведено количество електрическа енергия на различните сегменти на организирания борсов пазар трябва да се прилага и спрямо тези с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW. Поради това и за тази група производители отпада досега съществуващият модел на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия от ВИ и от ВЕКП. На КЕВР са делегирани допълнителни правомощия, свързани с определянето на премии за електрическата енергия от ВИ и от ВЕКП, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW.

С допълнението на чл. 104 от ЗЕ с нова ал. 2 се въвежда яснота относно лицата, които дължат цени за достъп и/или за пренос до/през електропреносната и електроразпределителните мрежи, в т.ч. и в случаите на износ на електрическа енергия с произход от България. Това допълнение на ЗЕ от своя страна налага изменение на разпоредбите в НРЦЕЕ, имащи отношение към утвърждаване на съответните цени, респективно ценообразуващите им елементи.

Във връзка с изменението на чл. 35а, ал. 2 от ЗЕ е необходимо съответните разпоредби на НРЦЕЕ, уреждащи образуването на цената за задължения към обществото, да се приведат в съответствие с посочените изменения на ЗЕ. Отделно от това, при прилагането на НРЦЕЕ в производствата по утвърждаване на цени, са установени празноти и неточности в съществуващата редакция на акта във връзка с определянето на компонентата за дейността „снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител“, както и по отношение на лицата, имащи право да предоставят студен резерв, и формирането на размера на пределната стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв и услуги. Заради това е необходимо прецизиране на съответните разпоредби, с цел правилното, точното и безпротиворечивото им прилагане, добавят вносителите си в мотивите към предложените промени.

След разглеждане и анализ на необходимите изменения и допълнения на Наредбата е било установено, че същите не са в такава степен многобройни и важни и не налагат отмяна и приемане на изцяло нова НРЦЕЕ, като е достатъчно отразяването им в действащата такава, посочват още вносителите.

С проекта на НИД на НРЦЕЕ се цели привеждането на акта в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ и ЗЕВИ, свързани с разширените правомощия на КЕВР в областта на ценовото регулиране. Чрез измененията се постига практическо реализиране на целите на законодателя, съдържащи се в ЗИД на ЗЕ – продължаване на либерализацията на пазара на електрическа енергия и създаването на предпоставки за включването на националния пазар на електрическа енергия към общия енергиен пазар на Европейския съюз.

Прилагането на проекта на НИД на НРЦЕЕ не е обвързано с разходи за държавния бюджет, пише още в мотивите.

В резултат от приемането на проекта на НИД на НРЦЕЕ Наредбата ще бъде приведена в съответствие с последните изменения и допълнения на ЗЕ и ЗЕВИ. По този начин ще продължи въвеждането на реалното участие на производители на електрическа енергия от ВИ и от ВЕКП с обща инсталирана електрическа мощност 1 MW и над 1 MW на организирания борсов пазар, което ще способства за продължаване на текущия процес по поетапно преминаване от пазар по регулирани цени към пазар по свободно договорени цени.

На следващо място промяната в начина на формиране на цените за достъп и пренос ще способства за правилното и справедливо разпределение на съответните разходи за мрежови услуги върху лицата, които реално ги предизвикват, както и ще улесни търговията с електрическа енергия в региона. Също така отпадането на цените за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа за изнасяната електрическа енергия е една от предпоставките за бъдещото обединение на националните пазари на електрическа енергия.

В допълнение с НИД на НРЦЕЕ ще се насърчи производството на електрическа енергия от ВИ, както и ще се постигне по-точно и правилно формиране на цените за дейността снабдяване с електрическа енергия от „краен снабдител“ и за достъп до електропреносната мрежа като се отчете участието на потребителите на електрическа енергия в предоставянето на услугата „студен резерв“, допълват вносителите на промените.

Предложеният проект на НИД на НРЦЕЕ е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, изтъкват от КЕВР.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 17 − 9 =