Мрежа

Иван Димитров: До средата на 2020 г. ще предоставим честоти за развитие на 5G в България

0 536

Телекомите са все по-ориентирани към удовлетворяване на очакванията на клиентите, които са станали и много по-взискателни към качеството на услугите и обслужването, казва председателят на КРС

– Докъде стигнаха разговорите за освобождаването на честоти за 5G в България?

– До средата на 2020 г. ще предоставим честотен ресурс, с който мобилните оператори да могат да започнат изграждането на мобилните мрежи от пето поколение. Работим в синхрон с останалите институции, страни в този процес. До края на първото полугодие очаквам да бъдат стартирани процедурите по предоставяне на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 3,6 GHz.

Това не означава, че още през 2020 г. 5G ще стартира на територията на цялата страна. Вероятно ще се изградят мрежи основно в големите градове, но това е въпрос, на който мобилните оператори могат да отговорят най-точно в зависимост от техните стратегии и инвестиционни планове. Важно е да знаем, че разгръщането на 5G e процес, който ще отнеме години и изисква значителни инвестиции от страна на операторите.

От регулаторна гледна точка сме осигурили необходимите технически условия за хармонизирано ползване на радиочестотния спектър, определен за 5G мрежи.

Освобождаването на необходимия спектър е само една стъпка в процеса по въвеждане на 5G. Оптимизирането на таксите за използването на радиочестотния спектър е друга много важна задача. На дневен ред стоят и строителните режими. Законодателството ни не е адаптирано към новите технологии. Това може да се превърне в пречка за разгръщането на мрежите от пето поколение в България.

Има други аспекти около въвеждането на 5G, които включват съвместното разполагане и използване на съоръженията, създаването на необходимите условия за развитие на конкуренцията, насърчаването на инвестициите в инфраструктурата и стимулирането на иновативните решения, осигуряването на нужното ниво на сигурност, както и необходимостта да отговорим на отговорим на страховете на хората по отношение 5G технологиите със съответните мерки и контрол.

– Има ли държавата и регулаторът нагласата за намаляване на цените, за да се ускори въвеждането на новата технология?

– Да, предложението на КРС за оптимизиране на таксите за радиочестотния спектър премина през обществени консултации и стандартната процедура по съгласуване. Надяваме се предложената промяна на тарифата за таксите да бъде приета от Министерския съвет. Това е решаващ фактор за навлизането на 5G технологията у нас.

– С колко би било разумно да бъдат намалени цените им?

– Смятам, че трябва да се потърсят баланс и смартрешения, така че с новите такси държавата да създаде необходимите условия за насърчаване на развитието на 5G и да осигури в средносрочен план повече средства. Съответно да се повишат приходите в бюджета и да се даде възможност за освобождаване на необходимия финансов ресурс за инвестиции от страна на мобилните оператори.

Инвестициите за разгръщане на петото поколение мрежи ще бъдат поети от мобилните оператори, като основната част ще се вложи в изграждане и модернизиране на инфраструктурата. Предприетите от нас действия за намаляване на таксите сближават позициите на бизнеса и държавата по тази тема.

С предложените изменения се надявам да създадем подходяща среда и условия за внедряване на мрежи с много голям капацитет като 5G и разгръщане на инвестиции в нови технологии.

– КРС ще обявява ли търг за 5G, или освободените честоти ще бъдат разпределени поравно между операторите?

– Предоставянето на спектъра може да е по инициатива на КРС или по инициатива на мобилните оператори. В случай че наличният свободен радиочестотен спектър е достатъчен за ползване от всички, заявили интерес за получаване на честоти, комисията издава разрешение. В случай че свободният ресурс не е достатъчен, комисията ще обяви тръжна процедура. Как на практика ще бъдат разпределени честотите, зависи от интереса и инвестиционните намерения на мобилните оператори.

– Има ли нужда от нова регулация на европейско ниво заради навлизането на новите технологии?

– Според Европейския кодекс за електронни съобщения 5G е приоритетна технология и държавите трябва да освободят нужните честоти за нейното развитие най-късно до 2022 г. Изискване на EC е през 2020 г. всяка държава членка да има покритие на 5G в по-големите градове.

Кодексът за електронни съобщения, приет през 2018 г., цели да създаде единен вътрешен пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги. Осигуряването на условия за въвеждане и развитие на 5G мрежите е ключов фактор за изпълнението на тази цел.

В момента предстои ние, на национално ниво, да променим регулаторната рамка и да изградим пътна карта за разгръщането на 5G мрежите.

Множество стъпка са предприети в тази посока и се надявам, че ще стартираме през 2020 г. с необходимото ниво на готовност. Всички въпроси, свързани с регулаторната рамка, ще бъдат обсъдени на дискусия, организирана от КРС на 19 ноември.

– Станаха ли телекомите по-дисциплинирани, намаляха ли жалбите срещу тях?

– Телекомите са все по-ориентирани към удовлетворяване очакванията на клиентите, които са станали и много по-взискателни към качеството на услугите и обслужването. Според данните операторите се справят с тенденцията. До края на октомври 2019 г. са постъпили общо 1897 жалби в КРС. За сравнение, за същия период на 2018 г. жалбите са 2601.

Наблюдаваме значителен спад, което се дължи до голяма степен на активните действия на регулатора по превенция и отстраняване на потребителските проблеми в сектора. КРС организира периодични срещи с мобилните оператори, на които се обсъждат най-често срещаните проблеми на потребителите, където се обсъждат и набелязват мерки за тяхното разрешаване.

– От какво най-често се оплакват потребителите и как КРС реагира?

– Оплакванията са от различен характер. Най-често са по отношение на тарифи и сметки, прекратяване на договори, пограничен роуминг и услугата пренос на данни в роуминг извън ЕС.

Когато жалбата съдържа данни за нарушения на нормативна уредба, извършваме проверки и при констатирани нарушения налагаме санкции. В случаите, когато оплакването не е в компетентностите на КРС, препращаме до оператора за удовлетворяване на исканията, като на практика влизаме в ролята на медиатор между операторите и потребителите. Понякога се налага да предаваме оплакванията на Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на личните данни, омбудсмана на Република България и други.

Източник: https:www.24chasa.bg

Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 9 + 1 =