• Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.
Всички
Новини

Условия за ползванеОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. С влизането си в този сайт - mreja.bg (наричан от тук нататък за краткост сайта) - вие декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, приемате ги напълно, и се обвързвате с посочените права за ползване. Посещавайки този mreja.bg, Вие също така се задължавате да спазвате всички от наложените правила при неговата употреба, както и всички разпоредби на приложимото законодателство.С натитскане на електронната препратка от началната страница на този сайт, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и, че сте запознати с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате.
При несъгласие с някое от посочените задължения, напуснете сайта незабавно и не използвайте услугите на mreja.bg.

2. При всяко влизане в сайта, вие декларирате че сте запознати и ще спазвате настоящите условия за ползване.АВТОРСКО ПРАВО

3.  Нито един от клиповете и снимките, поместени на сайта, не съдържа детска или каквато и да е друга порнография!

4. Всички материали в сайта са обект на авторско право и като такива се ползват с пълната защита на Закона за авторското право и сродните права. Всяко незаконно използване на сайта, снимки, видеоклипове или информация от него е забранена. Допустимо е само временно сваляне и копие от материалите за лична, нетърговска употреба. По никакъв повод не се разрешава без знанието и изричното писмено разрешение на mreja.bg всякаква модификация на материалите.

5. В случай на използване от трети лица на снимки, клипове или статии – задължително е посочването на източника и автора, с връзка към оригинала.

6. Незаконно е всякакво премахване и/или заличаване на воден знак от снимки, както и всякакво друго нарушаване на авторското право. В никакъв случай не се разрешава използване името на сайта, пращането на имейли или пращането на писма, представяйки се за част от екипа или по някакъв начин, свързани с mreja.bg .

ОТГОВОРНОСТ

7. В никакъв случай mreja.bg или нейните доставчици не носят отговорност за настъпили преки или косвени вреди (включително, но не само, за загуба на данни или печалба), произтичащи от ползването или невъзможността за използване на материали от интернет страницата www.hotarena.net, дори ако mreja.bg е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети.

8. Mreja.bg не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

9. Mreja.bg не е запознат със съдържанието на всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Включването на някоя връзка не означава обвързването на mreja.bg със сайта. Използването и свързването с линкове, поместени на този сайт са за сметка на потребителя и на негова отговорност.ДРУГИ

10. Mreja.bg има право да отдава с цел продажба в сайта си пространство на рекламодатели и да показва, позиционира и зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според нашите и законовите изисквания следва да са изработени в съответствие със защитата на авторските и сродните му права, както и с оглед интересите и правата на потребителите

11. Mreja.bg може да ревизира тези условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време едностранно без предупреждение.

12. Всички спорове, породени от тези Общи правила и условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие - по съдебен ред. Приложимото право е действащото българско законодателство.


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Вашият личен живот е важен за нас. Съответно, ние разработихме тази политика, за да може правилно и законосъобразно да събираме, употребяваме и да разкриваме лична информация.

С тази цел ние:

• Преди или по време на събирането на лична информация, ще определяме целите, за които информацията се събира.

• Ние ще събираме и използваме лична информация единствено със законосъобразна цел. Всякакви лични данни, които евентуално бихте ни предоставили, предоставяте доброволно и сте съгласни те да бъдат администрирани по смисъла на Закона за защита на личните данни.

• Ние ще събираме лична информация чрез законни средства и, когато е уместно, със знанието или съгласието на засегнатото лице.

• Личните данни трябва да бъдат от значение за целите, за които трябва да се използват и, доколкото е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални.

• Ние ще защитаваме личната информация с разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или изменени. Ние сме ангажирани с провеждането на нашия бизнес в съответствие с тези принципи, за да се гарантира, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана.В съотвествие с всички законови и програмни правилата, ние правим всичко възможно да предпазваме ненавършилите пълнолетие лица от достъп до страници с неподходящо съдържание.

Ние силно подкрепяме превенцията на детският достъп до материали за възрастни.

Декларираме категорична нулева толерантност към детската порнография и незаконното разпространение и предлагане на сексуални услуги!