Мрежа

Главният прокурор Иван Гешев откри Осмата годишна конференция на тема “Безопасна инфраструктура”, организирана от Българската браншова асоциация “Пътна безопасност”

0 750

Главният прокурор Иван Гешев отбеляза необходимостта от единодействие на компетентните институции посредством въвеждане на единна държавна политика, предвиждаща конкретни мерки за противодействие на тежките пътнотранспортни произшествия и намаляване на пътните нарушения. В нея ясно трябва да бъдат посочени времевите рамки, коя институция какво прави и изключително нормативно да бъдат уредени взаимодействията между тези институции.

Като втора основна насока в работата на властите в Българя, Гешев посочи нуждата от нормативни промени, спомагащи за преодоляване на законодателните празноти и недостатъци в сега действащите разпоредби по отношение санкциониране на нарушителите на пътя.

В тази връзка – комплексни изменения в административния процес и Закона за движение по пътищата с оглед упражняване на контрол над компетентните държавни институции и техните правомощия по превенция и предотвратяване на тежките пътнотранспортни произшествия.

Иван Гешев заяви, че предвид това, че институциите се занимават по-скоро с борбата помежду си, то неправителствения сектор трябва да послужи за инициатор и стимул за подобряване на това състояние.

В заключение главният прокурор подчерта, че държавните институции са призвани да служат на всеки български гражданин като осигурят необходимите условия за гарантиране на неговия живот и здраве. За да бъде постигнато това следва компетентните структури да работят съвместно в борбата с войната по пътищата.
Източник: crimesbg.com


Leave A Reply

Your email address will not be published.

WC Captcha 72 − 70 =